Artikel 1 Definities

1.1 In deze sales voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Besteleasy.nl: de gebruiker van deze sales voorwaarden: Besteleasy.nl B.V gevestigd aan de Steenbakkerij 33 2913LJ Nieuwkerk aan den IJssel Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 61976091;
b. product: het product dat Besteleasy.nl in het kader van de overeenkomst levert;
c. overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Besteleasy.nl en de klant;
d. klant: het bedrijf dat een overeenkomst met Besteleasy.nl is aangegaan.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze sales voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Besteleasy.nl en de klant.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze sales voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien deze sales voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Besteleasy.nl en de klant, dan wordt de klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze sales voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
2.5 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze sales voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze sales voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Besteleasy.nl het recht om daarvoor in de plaats te stellen
een voor de klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.6 Besteleasy.nl heeft het recht deze sales voorwaarden te wijzigen. De klant wordt via de e-mail in kennis gesteld van de gewijzigde sales voorwaarden. De gewijzigde sales voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die de klant plaatst nadat de klant in kennis is gesteld van de gewijzigde sales voorwaarden.

Artikel 3 Aanbod en prijzen

3.1 Bestaande klanten ontvangen maandelijks van Besteleasy.nl via de e-mail een lijst met de producten en de prijzen. De looptijd van bepaalde aanbiedingen wordt duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt.
3.2 Ieder aanbod en alle offertes van Besteleasy.nl zijn vrijblijvend.
3.3 Besteleasy.nl is niet gebonden aan zijn aanbod indien sprake is van kennelijke fouten in zijn offertes, prijslijsten of e-mailberichten.
3.4 Het assortiment van Besteleasy.nl kan te allen tijde gewijzigd worden.
3.5 Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
3.6 De klant dient de prijzen van de producten geheim te houden. De door Besteleasy.nl aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen/prijzen en overige bescheiden mogen niet:
a. vermenigvuldigd worden;
b. aan derden kenbaar worden gemaakt;
c. op welke wijze dan ook gepubliceerd worden.
3.7 Vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief btw, transportkosten en eventuele douanekosten.
3.8 Besteleasy.nl heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant, binnen de looptijd van het aanbod, uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod/de offerte van Besteleasy.nl.

Artikel 5 Annulering

5.1 Zolang Besteleasy.nl de bestelling nog niet heeft meegegeven aan de transporteur, kan de klant de overeenkomst kosteloos annuleren. Indien de klant de overeenkomst annuleert nadat de bestelling is meegegeven aan de transporteur, dan dient de klant de producten voor zijn rekening en voor zijn risico naar Besteleasy.nl terug te sturen.
5.2 Annulering dient telefonisch of via de e-mail te geschieden.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Besteleasy.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
6.2 Besteleasy.nl heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7 Levering

7.1 Levering geschiedt ex-works, tenzij artikel 7.2 van toepassing is. In opdracht van de klant verzorgt Besteleasy.nl het transport. De kosten van het transport worden aan de klant in rekening gebracht. Het risico van het transport rust bij de klant. Op verzoek van de klant kan Besteleasy.nl de zending verzekeren. De kosten hiervan worden doorberekend aan de klant.
7.2 Indien de bestelling in persoon wordt geplaatst op de locatie van de klant of van Besteleasy.nl, dan geschiedt levering op de locatie waar de bestelling geplaatst is, tenzij partijen zijn
overeengekomen dat Besteleasy.nl de bestelling later levert. In een dergelijk geval is artikel 7.1 van toepassing.
7.3 De klant dient ervoor zorg te dragen dat de locatie waar de bestelling afgeleverd dient te worden goed bereikbaar is voor het transportmiddel waarmee de bestelling getransporteerd wordt

Artikel 8 Leveringstermijn

8.1 In beginsel worden de producten op het transport gezet de werkdag nadat de bestelling geplaatst is, tenzij:
a. de klant vooraf dient te betalen;
b. partijen andere afspraken hebben gemaakt i.v.m. de levering.
8.2 Indien de bestelling binnen Europa geleverd dient te worden, dan is de leveringstermijn, te rekenen vanaf het moment dat Besteleasy.nl de bestelling aan de transporteur heeft meegegeven, meestal 3 werkdagen.
8.3 Voor Data producten is de termijn genoemd in artikel 8.2 10 tot 15 werkdagen.
8.4 Opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde leveringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.
8.5 In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten
gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Besteleasy.nl ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 9 Facturatie en betaling

9.1 Facturatie aan nieuwe klanten geschiedt vooraf, tenzij anders is overeengekomen.
9.2 Facturatie voor Data producten geschiedt vooraf.
9.3 Facturatie aan bestaande klant geschiedt onverwijld na de levering van de bestelling, tenzij anders is overeengekomen.
9.4 De klant dient de van Besteleasy.nl ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
9.5 Indien artikel 7.2 van toepassing is (levering in persoon), dan kan de factuur voor de bestelling contant betaald worden aan Besteleasy.nl, tenzij het factuurbedrag € 10.000,- of hoger is. In een dergelijk geval dient betaling middels bankoverschrijving te geschieden.
9.6 Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.
9.7 Indien de klant niet tijdig betaalt, dan wordt een aanmaning naar de klant gestuurd en is de klant direct in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Geeft de klant geen gehoor aan de gestuurde aanmaning, dan is Besteleasy.nl gerechtigd de vordering uit handen te geven. Alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten die Besteleasy.nl maakt om de vordering op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
9.8 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Besteleasy.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.
9.9 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en
vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 10 Verplichtingen van de klant

10.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Besteleasy.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Besteleasy.nl ter beschikking worden gesteld.
10.2 Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant gevestigd is in verband met het onder zich hebben, vervoeren, bewaren en doorverkopen, op welke wijze dan ook, van het product, is alleen de klant verantwoordelijk.
10.3 De klant vrijwaart Besteleasy.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Besteleasy.nl, totdat alle vorderingen die Besteleasy.nl op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
11.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
11.3 De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Besteleasy.nl te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Besteleasy.nl veilig te stellen.
11.4 Indien de klant zijn verplichtingen jegens Besteleasy.nl niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Besteleasy.nl gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het
recht van Besteleasy.nl op volledige schadevergoeding.
11.5 Indien Besteleasy.nl gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Besteleasy.nl toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Neo Global Group zich bevinden.
11.6 Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Besteleasy.nl daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Besteleasy.nl.
11.7 De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Besteleasy.nl toekomende rechten onverlet.

Artikel 12 Klachten en garantie

12.1 De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
a. of de juiste producten zijn geleverd;
b. of het juiste aantal is geleverd.
12.2 Klachten over de geleverde bestelling dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Besteleasy.nl kenbaar te worden gemaakt. Toont de klant aan dat de geleverde bestelling niet correct is, dan zal Besteleasy.nl de ontbrekende delen van de bestelling leveren en/of de juiste producten leveren.
12.3 De klant is verplicht Besteleasy.nl de mogelijkheid te geven om een klacht te controleren. Het feit dat Besteleasy.nl overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat Besteleasy.nl erkent dat de geleverde bestelling incorrect of gebrekkig is.
12.4 Op het product, met uitzondering van Micro SD kaarten zie artikel 12.5, wordt een garantie verleend van 1 jaar te rekenen vanaf het moment dat de klant het product heeft doorverkocht aan een eindgebruiker.
12.5 Op Micro SD kaarten wordt een garantie verleend van 10 jaar te rekenen vanaf het moment dat de klant de Micro SD kaart heeft doorverkocht aan een eindgebruiker.
12.6 Bij een beroep op de garantie dient het aankoopbewijs van de eindgebruiker aan Besteleasy.nl verstrekt te worden.
12.7 Indien gedurende de garantieperiode het product een gebrek vertoont en Besteleasy.nl het beroep op de garantie honoreert, dan zal Besteleasy.nl, naar zijn keuze,:
a. op zijn kosten het gebrek (laten) herstellen;
b. een vervangend onderdeel leveren;
c. een deel van de prijs crediteren en terugbetalen;
d. het product vervangen.
12.8 Klachten over het product worden niet (verder) in behandeling genomen en een beroep op de garantie wordt niet gehonoreerd indien:
a. gebreken aan het product niet onverwijld na constatering van het gebrek aan Besteleasy.nl gemeld zijn;
b. gebreken het gevolg zijn van ondeskundig gebruik;
c. er sprake is van normale slijtage;
d. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de bestemming waarvoor het product gemaakt is;
e. controles niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
f. het product niet gebruikt is in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing;
g. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
h. gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: natuurrampen, ontploffingen, water, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en vernieling;
i. gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door Besteleasy.nl zijn geleverd;
j. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke afwijking;
k. gebreken het gevolg zijn van het gebruik dat buiten de technisch toegestane specificaties valt.
12.9 Het leveren van een nieuw onderdeel en/of het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden verlengt de garantieperiode niet.
12.10 Indien de klant na de garantieperiode een nieuw onderdeel geleverd wenst te hebben en/of dat reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd dan wel ingeval overeenkomstig artikel 12.8 een beroep op de garantie niet wordt gehonoreerd, dan worden de kosten van het nieuwe onderdeel, van reparatiewerkzaamheden en van de daarmee gepaard gaande verzendkosten aan de klant in rekening gebracht.
12.11 Een klacht en/of beroep op de garantie schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en verjaring

13.1 Besteleasy.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze sales voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
13.2 Besteleasy.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Besteleasy.nl is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.3 Besteleasy.nl is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
13.4 Besteleasy.nl is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik van het product in strijd met de gebruiksaanwijzing.
13.5 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen aan het product, sluit Besteleasy.nl iedere aansprakelijkheid uit.
13.6 Indien Besteleasy.nl naar zijn oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van eindgebruikers op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. Besteleasy.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant lijdt door geïnitieerde recall-acties.
13.7 Besteleasy.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet, reputatieschade, gemiste besparingen, milieuschade, vertragingsschade, transportkosten, arbeidskosten, bedrijfsschade, stagnatieschade en opgelegde boetes.
13.8 Indien Besteleasy.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Besteleasy.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Besteleasy.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Besteleasy.nl beperkt tot het door de klant betaalde bedrag voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.9 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Besteleasy.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Besteleasy.nl kan aanwenden.
13.10 De klant vrijwaart Besteleasy.nl voor vorderingen die derden tegen Besteleasy.nl instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Besteleasy.nl niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Besteleasy.nl op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Besteleasy.nl mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
13.11 Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Besteleasy.nl handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Besteleasy.nl daardoor lijdt of heeft geleden.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Besteleasy.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: oorlog en oorlogsgevaar; terrorisme; in- en uitvoerverboden; maatregelen van binnenlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen; stakingen of werkonderbrekingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; natuurrampen; vervoersmoeilijkheden; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring; storing in e-mailverkeer; computervredebreuk door een derde; wijzigingen in wet- of regelgeving.
14.2 Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van Besteleasy.nl of een door Besteleasy.nl ingeschakelde derde partij.
14.3 Besteleasy.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Besteleasy.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

15.1 Besteleasy.nl is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Besteleasy.nl ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
15.2 Besteleasy.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
15.3 Voorts is Besteleasy.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn  dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.4 Besteleasy.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
15.5 Indien de overeenkomst (deels) wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Besteleasy.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Besteleasy.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
15.6 Besteleasy.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

16.1 De klant dient de intellectuele eigendomsrechten op de producten en op ontwerpen van de producten te allen tijde te respecteren.

Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Onder vertrouwelijke informatie dient in ieder geval te worden verstaan de prijzen van de producten en de aanbiedingen/offertes van Besteleasy.nl.
17.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Besteleasy.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken,en Besteleasy.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Besteleasy.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 De overeenkomst wordt exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van ieder ander recht, beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
18.2 Alle geschillen waartoe de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven zullen exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland in het arrondissement waar Besteleasy.nl gevestigd is.

Menu